Cai hk'aˊ leumeusˊ ruprang hkeunˊ

Yam peun pul ceng' chi' ngam ka

   

Yam kawn keut ui' ui' kawn meuh o' ngak sue rak'

   

Ut e' pang' bhen' keu te'

   

Ui'lawn yawng kaw mi yeuh ko'

   

Nawe pi eue yam hk'eup' a pu ri na'

   

Plang Plang meuh e plang

   

Teh' ui teh' ui

   

Tha law ci

   

Kon' hk'ih' seula plang e' ce hk'o' leumeus'

   

bloeˊ a heulˊ

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.